Czech – English

A few Czech words you can use to sound more scientific…

očekávání anticipace anticipation
následek konsekvence consequence
spojování asociace association
úplné začlenění inkluze inclusion
zahrnutí – začlenění integrace integration
účastnění se participace participation
přizpůsobení (vrůst do nového prostředí) asimilace assimilation
přizpůsobení adaptace adaptation
zrakový vizuální visual
spolupráce kooperace cooperation
vrstevníci peer group peer
vnímání percepce perception
úpravy editace editing
schopnost pravomoc kompetence competence
rozporuplný (2 stránky) ambivalentní ambivalent
vzdělávání edukace education
slovní verbální verbal
napomáhání facilitace facilitation
předurčení predestinace predestination
odhad estimace estimation
zahrnutí inkluze inclusion
šablony stencily stencils
rozvrstvení stratifikace stratification
soudržnost koheze cohesion
odpor averze aversion
rozrůznění diverzifikace diversification
odsunutí na okraj marginalizace marginalization
Advertisements